SAITO, (Toshimasa) Dosan (-1556)


Also known as, Fujiwara Norihide, Nagai Shinkuro Toshimasa and Saito Toshimasa. Sengoku-daimyo of Mino province. He married his daughter to Oda Nobunaga who later defeated Saito. Saito Dosan died in battle in 1556.